Työpajat ja valmennukset

Log Inno -hankkeessa yritykselle luodaan toimintamalli, jolla ylläpidetään ja kehitetään työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja yrityksen tuloksentekokykyä.

Toimintamallin hyödyt ovat:

 • poissaolojen ja tapaturmien väheneminen
 • parempi työtehokkuus ja työterveyden ylläpito
 • parempi työelämän laatu
 • työntekijöiden fyysisen, henkisen, ammatillisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paraneminen
 • toimivampi vuorovaikutus työyhteisössä
 • henkilöstön suurempi motivaatio jatkuvaan kehittämiseen.

Toimintamallin luomiseksi hankkeessa toteutetaan kehittämisprosessi, johon osallistuu soveltuvin osin yrityksen koko henkilöstö. Prosessiin sisältyvien työpajojen kesto on 3–7 tuntia suhteutettuna yrityksen kokoon ja käsiteltäviin asioihin. Yritykset saavat yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa kehittämissuunnitelmansa tekoon TAMKin, Koneyrittäjien liiton tai Metsäalan Kuljetusyrittäjien liiton asiantuntijoilta.

Kehittämisprosessin vaiheet

Yrityksen lähtötilanteen kartoitus:

 • työhyvinvoinnin lähtötilanne
 • liiketoiminnan lähtötilanne.

Tavoitetilan määrittely:

 • työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan tavoitetilat.

Yrityksen toimintatapojen uudistaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen:

 • palveluiden, työprosessien, johtamisen, yhteistoiminnan, henkilöstön ja fyysisten resurssien tarkastelu nykytilan ja tavoitetilan osalta
 • osaamistarpeiden kartoitus ja osaamisen kehittämissuunnitelma
 • uusien toimintatapojen ja työmenetelmien ideointi edellä oleviin.

Yrityksen yhteistoimintarakenteen uudistaminen:

 • työpaikan sisäisten ryhmien jäsenten keskinäisen yhteistyön pelisäännöt ja kehittäminen
 • työn hallinnan kehittäminen
 • asiakastyön, yritysyhteistyön ja alihankintatyön kehittäminen.

Kehittämissuunnitelman toimeenpano yrityksessä:

 • uudistettujen toimintatapojen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen.

Kehittämissuunnitelmien tavoitteiden seuranta:

 • asetettujen tavoitteiden toteutumisen aste ja seuraavat askeleet.

Johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennus (2 pv):

 • esimiestyön ja vuorovaikutustaitojen valmennus.

Innovaatiotaitojen valmennus (2 pv):

 • yrityksen toimintaprosessien kehittäminen
 • yrityksen palveluiden ja tuotteiden kehittäminen.